સ્વ મહાસામાન્ય મહાચિદાકાશ પરમાકાશ                     સ્વ                                                     સ્વ મહાચિદાકાશ અલગ બીજી આકૃતિ નથી          સ્વ મહાચિદાકાશ અનંત પૂર્ણ સચ્ચિદાનંદ          સ્વ સ્વજ છે સ્વ ઉપર સ્વ વિના બીજું છેજ નહીં.                 મહાચિદાકાશ મહાતેજ મહાજ્યોતિ  કૈવલ્ય                        મહાચિદાકાશ નિર્મળપ્રકાશ નિત્યસત્ય છે          નિર્મળપ્રકાશમાં સઘળું નિર્મળપ્રકાશ છે          નિર્મળપ્રકાશ દ્રશ્ય અલગ બીજી વસ્તુ નથી.                                      બધું ભગવાન છે ભગવાન વિના કાંઈ નથી.                    પૂર્ણબ્રહ્મ જ છું અલગ બીજો ભાસ છું જ નહીં.                            તારી અંદર રહેલો પરમાત્મા જગતના કોઇપણ ગુરુ કરતાં અંનતગણો મહાન છે.   --  જય પ્રભુ                     કેવળ સ્વસ્વરૂપ કેવળ મહાચિદાકાશ છે          સ્વયં મહાચિદાકાશ આખું એકલું પ્રકાશે છે          સ્વયંસિધ્ધ સ્વયંપ્રકાશ સ્વયંપૂર્ણ સ્વસ્વરૂપ.                           ભગવાન સદા તમારી સાથે છે,     તમારામાં છે,     અને તમે પોતે ભગવાન છો.   --  ભગવાન રમણ                     મહાચિદાકાશઆત્મા આખો અનંત એકરસ.          ABSOLUTE  BEING    પૂર્ણબ્રહ્મ.               હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું જો હૈ સો હૈ.   સ્વયંસિધ્ધ સ્વયંપ્રકાશ સ્વયંપૂર્ણ સ્વસ્વરૂપ.   અવિદ્યા વાસના ચિત્ત અહં જગત છે જ નહીં.                    SELF  IS  EVER  REAL  EVERYWHERE     SELF  IS  NOT  TO  BE  NEWLY  REALISED  ANYWHERE .                                     ORIGINAL REAL TRUTH         અમે મહાચિદાકાશ છીએ કેન્દ્ર વર્તુળ નથી                  

             NEW                             AUDIO                         VIDEO           

                                                                                                                                                       click hear for video on  You Tube   

New


|| जय प्रभु  ||
तिरुवण्णामलै अरुल जोठी में 35 दिन का सरल श्रवण मुलतवी (बन्ध) है
इसलिए कोई भाविक तिरुवण्णामलै न जाए |

New


|| जय प्रभु  ||
उत्तरकाशी(उत्तराखंड) में 35 दिन का सरल श्रवण मुलतवी (बन्ध) है
इसलिए कोई भाविक
उत्तरकाशी(उत्तराखंड) न जाए |

NEW

New

New

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

NEXT PAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page up